سالن سنگ

صعودهای ورزشی

آغاز تمرینات میدانی سنگنوردان بوشهر

تمرین سنگنوردان در ساحل خلیج فارس بندر بوشهر

با توجه به آغاز فصل تابستان و نزدیکی فصل مسابقات ؛ تیم منتخب شهرستان تمرینات خود را به صورت جدی تر دنبال می کند.

ادامه مطلب